Person sminkar annan person, med läppstift.

Utvecklingsresa

– så får vi relationerna att funka

Personalens kompetens är väldigt viktigt – men inte tillräcklig. För att på allvar kunna möjliggöra nära relationer för personer med funktionsnedsättning så behöver vi också arbeta systematiskt och utveckla hållbara strukturer.

Vi hjälper gärna er som kommun, region, omsorgsföretag eller verksamhet på den resan!

 

Hur arbetar man systematiskt med något så dynamiskt som nära relationer? Vilken kompetens, vilken styrning och vilken samverkan behövs? Och hur kan vi göra både platser, planer och konkret funktionsstöd bättre på att möjliggöra det livsområde som kanske ger oss allra mest livsglädje och mening?

Att stötta verksamheter, kommuner och regioner i det systematiska, relationsfrämjande arbete är något av det bästa vi vet. Med undantag för våra egna nära relationer, förstås…

Vi vet att många organisationer har arbetat lite med området nära relationer, ofta utifrån drivande projekt och engagerade eldsjälar. Andra organisationer har inte alls arbetat med nära, självvalda relationer. I de flesta organisationer finns mycket att göra som för att arbetet ska vara långsiktigt hållbart och grundad i mänskliga rättigheter. Utvecklingsresan är lång. Därför hjälper vi gärna till, vägleder och stöttar på resan. I vårt bagage har vi alla insikter från vår tankesmedja och en bred sammansättning av yrkesmässiga, akademiska och pedagogiska kompetenser. Vårt stöd kan handla om att väcka medvetenhet i hela personalgruppen, utforska hur man kan arbeta med styrning och vägledning – till exempel genom vår tårtmodell, identifiera och stötta nyckelpersoner, konkretisera olika roller och uppdrag, skapa strukturer för samverkan och utbilda dem som behöver stärka sin kompetens. Och givetvis, att lyssna på dem som berörs, stödanvändarna.

Hur kan det se ut?

Till att börja med bokar vi gärna in ett möte med en ledningsgrupp eller motsvarande, där vi dels håller en kortare grundläggande föreläsning, och dels samtalar om vilka behov och utmaningar ni ser. Detta möte är alltid kostnadsfritt och förutsättningslöst.

Efter det inledande mötet beslutar ni om ni vill ha stöd av oss i ert utvecklingsarbete framåt. Om ni vill det så bokar vi in ett uppföljande möte där vi tillsammans planerar vårt samarbete. Hur samarbetet ser ut beror förstås på era förutsättningar och behov, men i en kommun kan det exempelvis se ut så här:

 1. Utbildning / workshop med nyckelpersoner på lednings- och strategisk nivå
  En halv- eller heldag, med syfte att utforska nuläget. Genom en kombination av föreläsningar och workshops kring utformningen av olika stödinsatser och deras koppling till relationer, styrning, samverkan mellan olika aktörer, roller och kompetens får ni en inblick i hur ert arbete med relationer ser ut idag, vilka styrkor som finns och vilka områden som kan utvecklas. Uppföljning med förslag på möjliga beslut och vägar framåt.
 2. Utbildning / workshop med verksamhetsnära nyckelpersoner
  En halv- eller heldag, med exempelvis stödpedagoger, hälso- och sjukvårdspersonal och eventuellt verksamhetsnära ledare, från olika delar av organisationen. Syftet är att utforska nuläget utifrån det verksamhetsnära perspektivet för att komplettera det strategiska perspektivet. Vi varvar korta föreläsningar och workshops med gott om utrymme för reflektion, erfarenhetsutbyte och tankar kring hur det vardagliga arbetet med relationer ser ut i dag i enskilda verksamheter och i samverkan för att upptäcka vilka styrkor som finns och vilka områden som kan utvecklas. Ansvarig chef och/eller strateg med samordningsansvar medverkar under avslutningen för att få del av gruppens tankar kring utvecklingsarbetet.
 3. Utbildningspaket för personal i kärnverksamheterna utifrån era behov
  Nu har vi börjat lägga grunden för det systematiska arbete och kan fokusera på personalens kompetensutveckling. Vi erbjuder ett stort utbud av olika utbildningar, utifrån de olika tårtskikten och för olika verksamheter inom funktionsstöd. Det finns inspelade utbildningar som är på en grundläggande nivå och som kompletteras med reflektionsfrågor till APT i verksamheterna. Dessutom erbjuder vi interaktiva utbildningar som är skräddarsydda till era behov.
  Ett upplägg kan exempelvis vara:

  1. Inspelade föreläsningar (1 timme) om aktiv medvetenhet och trygga rum till hela personalstyrkan. Kompletteras med gemensam reflektion utifrån givna frågeställningar och konkreta case på APT.
  2. En fördjupande utbildningsdag med nyckelpersoner i olika funktionsstödsverksamheter och i myndighetsutövningen om aktiv medvetenhet och trygga rum.
  3. En fördjupande utbildningsdag med personal på en daglig verksamhet som vill ta fram kurser för personer med funktionsnedsättning om lärande.

   Det ingår alltid en uppföljning några månader efter utbildningstillfällena.

 4. Kontinuerligt utvecklingsarbete
  Vi kan även hjälpa er att sätta strukturer för det långsiktiga och systematiska arbetet. Nyckelpersoner kan ingå i vårt nationella nätverk av nyckelpersoner med regelbundna nätverksträffar (under uppbyggnad).
  Vi kan också bidra med mallar för och granskning av

  1. Planer för återkommande reflektion på APT
  2. Handlingsplaner (under uppbyggnad)
  3. Riskanalyser (under uppbyggnad)
  4. Kartläggningar (under uppbyggnad)

Dessutom erbjuder vi

  1. Handledning i verksamhet och handledning av handledare eller nyckelpersoner
  2. Refresher-utbildningar
  3. Stöd för att bygga upp strukturer för en kontinuerlig involvering av erfarenhetsexperter (under uppbyggnad).

 

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på info@relationersomfunkar.se
så kan vi boka in en första träff,
eller samtala kring upplägg och priser.